Regulamin sklepu

Regulaminy

 

 1. Regulamin sklepu internetowego Kolorowa Dolina
 2. Regulamin konta w sklepie Kolorowa Dolina
 3. Regulamin newslettera sklepu Kolorowa Dolina
   

 

Regulamin Sklepu Internetowego Kolorowa Dolina

 SPIS TREŚCI

§1 Postanowienia ogólne

§2 Definicje

§Kontakt ze sprzedawcą

§4 Zakupy w sklepie

§5 Płatności

§6 Realizacja zamówienia

§7 Prawo odstąpienia od umowy

§8 Wyjątki od prawa od odstąpienia od umowy

§9 Reklamacje

§10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji I dochodzenia roszczeń

§11 Dane osobowe

§12 Zastrzeżenia

 

 §1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.kolorowadolina.pl, zwanego dalej „Sklepem".
 2. Sklep prowadzony jest przez Natalię Wrońską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Geomax Kamil Wroński wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Wygoda 47, 32-020 Wieliczka, adres poczty elektronicznej: shop@kolorowadolina.pl, zwaną dalej „sprzedawcą”.
 3. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.
 4. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Klient:
 1. posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej e-mail;
 2. przeglądarki internetowej obsługującej JavaScript oraz pliki cookies.

5. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego oraz usług oferowanych przez Sprzedawcę za jego pośrednictwem w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, zasadami współżycia społecznego, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Zabronione jest dostarczanie przez użytkownika lub Klienta treści o bezprawnym charakterze.

6. Sprzedawca zapewnia ochronę przekazu elektronicznego oraz treści cyfrowych poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w celu ich zabezpieczenia. Jednocześnie Sprzedawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Klienta szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Klienta przez osoby trzecie. W celu minimalizacji zagrożeń, Klient powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne.

7. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy, tj.   

 1. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu;
 2. działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy;
 3. działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

 

§ 2 DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy regulamin.
 2. Sklep - sklep internetowy Kolorowa Dolina prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://www.kolorowadolina.pl.
 3. Sprzedawca - Kamil Wroński, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Geomax Kamil Wroński, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6492142713 , Nr REGON 240781431, ul. Wygoda 47, 32-020 Wieliczka.
 4. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym zgodnie z zasadami Regulaminu, w tym Konsument jak i Przedsiębiorca.
 5. Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
 7. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Internetu, który wejdzie na stronę internetową Sklepu.
 8. Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
 9. Rejestracja – dobrowolne podanie danych przez Klienta Sklepu polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na łamach tego Sklepu.
 10. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
   

 §3 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: ul. Wygoda 47, 32-020 Wieliczka
 2. Adres e-mail:kolorowadolina.nw@gmail.com lub kolorowadolina.shop@gmail.com
 3. Telefon: 504690957

§4 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy
  w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.
 4. Na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 5. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
 6. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 7. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 8. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 9. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zapłaty za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez kupującego.
 10. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.
 11. Po upływie 5 dni od dnia złożenia zamówienia i braku płatność za zakupiony towar, zamówienie zostaje anulowane.
   

§5 PŁATNOŚCI

1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w formie:

 1. przelewu bankowego;
 2. za pobraniem
 3. gotówką w momencie odbioru osobistego towaru;

 2. Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe dane do faktury VAT.

3. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę,      opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

 

 §6  REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
 2. Bezpośredni wpływ na czas dostawy ma wybór sposobu dostawy, dokonany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 3. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę, jednak z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w dni robocze w godzinach od 8 do 16.
 4. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 5. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 6. Towar dostarczany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Towar może być dostarczony na terenie innego kraju UE. W tym przypadku należy indywidualnie ustalić koszt dostawy ze sprzedającym.
 8. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Towaru:za pośrednictwem firmy kurierskiej
 1. za pośrednictwem firmy kurierskiej
 2. Kupujący może odebrać towar osobiście w siedzibie firmy po uprzednim ustaleniu ze sprzedającym terminu odbioru. 

9. Koszty dostawy Towaru (w szczególności opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi: - w przypadku zakupów do 10 kg - automatyczni po dodaniu produktów do koszyka; - w przypadku zakupów powyżej 10 kg - za pośrednictwem poczty elektronicznej po skompletowaniu zamówienia.

10. Faktury VAT jest dostarczana klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej. Na życzenie klienta może być przesłana wraz z towarem w formie papierowej.

11. Doręczenie przesyłki Klientowi musi być potwierdzone pisemnym pokwitowaniem.

12. W momencie pokwitowania, na Klienta przechodzi prawo własności towarów oraz każde Ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, zwłaszcza ryzyko utraty lub zniszczenia.

13. Przy odbiorze towaru Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki oraz ustalenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych z tytułu transportu.
 

 §7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Konsument wszedł
  w posiadanie towaru lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
 3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Odstąpienie od umowy i zwrot towaru są możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, ani nie został w żaden sposób uszkodzony lub zniszczony.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy. Zwracany towar należy odesłać na własny koszt razem z otrzymanym paragonem fiskalnym lub fakturą. na adres: Geomax Kamil Wroński, ul. Wygoda 47, 32-020 Wieliczka, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli towar zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi Konsument.
 8. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy (koszty odesłania produktu do Sprzedawcy). Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 9. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia,
  w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 10. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie,
  w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
   

 §8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

 1. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 2. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 3. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 4. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 5. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 6. O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy
  o prenumeratę.
 7. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 8. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.
 

 §9 REKLAMACJE

 1. Sklep ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w towarze w tej samej chwili.
 2. Klient ma prawo do reklamacji wad jakościowych, ilościowych oraz związanych ze stłuczkami transportowymi. Przy odbiorze towaru klient powinien sprawdzić czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu, a gdy takowe posiada należy spisać w obecności pracownika firmy kurierskiej lub poczty protokół reklamacji wykorzystując druk stosowany przez firmę kurierską lub pocztę.
 3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji dotyczących wad towaru nie zwłocznie po ujawnieniu wad na adres pocztowy firmy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
 4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Wygoda 47, 32-020 Wieliczka.
 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.
 6. W przypadku uznania zasadności reklamacji klientowi przysługuje prawo do wymiany na wyroby wolne od wad lub zwrot zapłaty w części przypadającej na uszkodzone wyroby.
 7. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.
   

§10 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1.W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

 1. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
 2. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
 3. Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
 4. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
   

§11 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO).
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§12 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 6. Postanowienia dotyczące towarów stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.
   

 

 Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może,
ale nie musi skorzystać:

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Geomax Kamil Wroński

Wygoda 47, 32-020 Wieliczka
adres e-mail: kolorowadolina.shop@gmail.com

 

- Ja/My(*) ..................................................................... niniejszym informuję/informujemy(*)
o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*) / o dostarczanie treści cyfrowych w postaci(*): ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

...................................................................................................................................................

 

- Imię i nazwisko Konsumenta (-ów):

..................................................................................................................................................

 

- Adres Konsumenta (-ów):

...................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Podpis Konsumenta

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

 

Data ........................................

 

(*) Niepotrzebne skreślić.


 

Regulamin konta w sklepie Kolorowa Dolina

 

SPIS TREŚCI

§ 1 Definicje

§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą

§ 3 Wymogi techniczne

§4 Konto

§ 5 Reklamacje

§ 6 Dane osobowe

§ 7 Zastrzeżenia

 §1 DEFINICJE

 1. Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
 2. Kupujący - każdy podmiot Kupujący w Sklepie.
 3. Sklep – sklep internetowy Kolorowa Dolina prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://www.kolorowadolina.pl
 4. Sprzedawca - Kamil Wroński, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Geomax Kamil Wroński, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6492142713 , nr REGON 240781431, ul. Wygoda 47, 32-020 Wieliczka.
   

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: ul. Wygoda 47, 32-020 Wieliczka
 2. Adres e-mail: kolorowadolina.shop@gmail.com
 3. Telefon: 504690957
   

§3 WYMOGI TECHNICZNE

1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:Aktywne konto e-mail,

 1. Urządzenie z dostępem do Internetu,
 2. Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies.
   

§4 KONTO

 1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.
 2. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.
 3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
 4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 5. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
 6. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: shop@kolorowadolina.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

 

§5 REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail kolorowadolina.shop@gmail.com
 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.
 3. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ.
 4. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:
 1. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
 2. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
 3. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 §6 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.
   

§7 ZASTRZEŻENIA

 

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
 3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.
 4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:
 1. konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu
 2. poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi
 3. zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.

5. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.
6. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy shop@kolorowadolina.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.
7. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
8. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
9. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 Regulamin newslettera sklepu Kolorowa Dolina

 

§1 DEFINICJE

 1. Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu,
  w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.
 2. Sklep – sklep internetowy Kolorowa Dolina prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https://www.kolorowadolina.pl.
 3. Usługodawca - NATALIA WROŃSKA, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą GEOMAX Kamil Wroński, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6492142713 , nr REGON 240781431, ul. Wygoda 47, 32-020 Wieliczka.
 4. Usługobiorca - każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.
   

§2 Newsletter

 1. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.
 2. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.
 3. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.
 4. Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Serwisie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. Następnie, na podany w pierwszym kroku adres e-mail, Usługodawca wyśle Usługobiorcy wiadomość weryfikującą adres e-mail, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera. Po potwierdzeniu przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy.
 5. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.
 6. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 5 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: kolorowadolina.shop@gmail.com
 7. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.
                                                                                                                               

§3 Reklamacje

 1.  Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: kolorowadolina.shop@gmail.com.
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
      

  §4 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę podczas korzystania z Newslettera jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Usługodawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.
              

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.
 2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do Newslettera co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.
 3. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je.
 4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy: shop@kolorowadolina.pl, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy
  o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl